Etická linka

Na těchto stránkách můžete oznámit podezření či zjištění neetického, nekorektního, protiprávního, či jiného jednání, které je nebo by mohlo být v rozporu s Etickým kodexem GastronomyNgo Network

Organizace ČGNF je odbornou gastronomickou nevládní neziskovou organizací. V rámci této odbornosti Organizaci ČGNF spojuje respekt k dodržování právních předpisů, mezinárodních smluv, pravidel etiky, morálky a transparentního odpovědného vztahu. Zajištění těchto základních pravidel, kterými se Organizace ČGNF a její pracovníci při výkonu svých každodenních pracovních činností řídí, zaručuje Etický kodex Organizace ČGNF. Organizace ČGNF má zájem, aby při všech jejích činnostech a za všech okolností byla pravidla Etického kodexu Organizace ČGNF dodržována, a tedy aby byly respektovány základní zásady, hodnoty a pravidla Organizace ČGNF. 

Co je Etická linka ?

Co je Nonprofit Complinace program ?

Etická linka je součástí Nonprofit Compliance programu Organizace ČGNF. Byla zřízena jako jeden z prostředků, který umožní oznámit zjištěné neetické, protiprávní, či jiné jednání rozporné s Etickým kodexem Organizace ČGNF. 

Nonprofit Compliance program Organizace ČGNF je soubor interních pravidel, jehož účelem je včasná detekce protiprávního a/nebo neetického jednání Organizace ČGNF, jejích pracovníků a externích spolupracovníků.

Jak jsou oznámení zpracována ?

Jak lze zjistit výsledek podaného oznámení ?

Vzhledem k tomu, že etická linka je určena primárně pro podání informací, které nemohou být z různých důvodů sděleny veřejně nebo přímo, je její užití zcela diskrétní a dobrovolné. K přijímání a vyhodnocování přijatých oznámení je určena Etická komise a výkonný ředitel Organizace ČGNF jako hlavní útvar v rámci Nonprofit Compliance programu Organizace ČGNF. 

Oznámení lze učinit zcela anonymně, bez kontaktních údajů. Oznamovateli budou informace o výsledku zpracování oznámení doručeny pouze v případě, že poskytne své kontaktní údaje.

Dokumenty

Formulář pro podání oznámení

Ochrana osobních údajů a jiná pravidla pro nahlašování oznámení. Oznamovatel si je vědom, že Český Gastronomický Nadační Fond, nadační fond, IČO 09641190, se sídlem Na Spojce 610/6, Praha 10 - Vršovice, PSČ 10100, pro účely a v zájmu zjištění možného porušení zásad přijatého Nonprofit Compliance programu Organizace ČGNF, zjištění možného porušení právních předpisů, mezinárodních smluv a jiného deliktního jednání a odpovídajícího přijetí nápravných opatření, zpracovává osobní údaje oznamovatele uvedené v oznámení z důvodu oprávněného zájmu správce ve smyslu čl. 6, odst. 1, písm. f) Nařízení Evropského parlamentu a rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES ("GDPR"). Proti tomuto zpracování osobních údajů může oznamovatel podat námitku. Pro více informací nás kontaktujte prostřednictvím tohoto Formuláře pro podání oznámení. Oznamovatel dále bere na vědomí, že jeho oznámení neslouží k vyřizování osobních účtů mezi Oznamovatelem a osobou, jíž se oznámení týká. Z podání úmyslně zavádějící, nekorektní, nepravdivé nebo neúplné informace může být ze strany Organizace ČGNF nebo státních orgánů vyvozena odpovědnost a takové jednání je postihováno.